Algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens

Team Sterke Jan is een feitelijke vereniging (verder FV STERKE JAN genoemd) met uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers. De verzamelde opbrengsten zijn integraal bestemd voor de actie Kom op tegen kanker in het kader van de actie '1000 kilometer voor Kom op tegen kanker'.

Het eerste aanspreekpunt van de feitelijke vereniging is Frans Asselberghs, Naalstraat 60 te Duffel.


artikel 1: Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website ("Koper"). Door het plaatsen van een bestelling via de website moet de Koper deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, tenzij deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FV Sterke Jan aanvaard zijn.

artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FV STERKE JAN niet.

Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt deze verzocht om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan, inclusief de prijs, te allen tijde worden aangepast of ingetrokken dit zonder enige voorafgaande verwittiging ten aanzien van de koper. De FV STERKE JAN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

artikel 4: Online aankopen

De Koper kan de producten bestellen via https://www.sterkejan.be/.

De bestellingen dienen volledig vooraf te worden betaald. De Koper kan geen recht doen gelden op enige levering van producten of diensten door de FV STERKE JAN alvorens de volledige betaling van het verschuldigde bedrag aan de FV STERKE JAN heeft plaatsgevonden.

De FV STERKE JAN is gerechtigd een bestelling te weigeren.

Wanneer de FV STERKE JAN ten gevolge van uitputting van voorraad, overmacht, staking, lock-down, enzoverder niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de Koper enige schadevergoeding kan eisen.

Sommige producten of diensten, beschikbaar via de FV STERKE JAN kunnen elementen bevatten van een zogenaamde 'Derde-Partij'. De FV STERKE JAN is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van de website dan wel voor materialen, diensten, producten e.d. die door een Derde-Partij worden aangeboden. Voor wat betreft klachten en/of geschillen m.b.t. de inhoud van de website van een Derde-Partij dan wel materialen, diensten, producten e.d. die door Derde-Partijen worden aangeboden dient de Koper zich te richten tot deze Derde-Partij.

De FV STERKE JAN garandeert niet dat het gebruik van de website door de Koper ononderbroken, veilig of foutloos is. DE FV STERKE JAN is hier ook op geen enkele manier voor aansprakelijk.

De Koper verbindt er zich toe om aan de FV STERKE JAN de volledige, correcte gegevens te verstrekken m.b.t. de aankoop en de rekeninginformatie i.v.m. een aankoop van één van de producten of artikelen van de FV STERKE JAN. De Koper verbindt er zich eveneens toe om bij wijziging zijn rekeningnummer en andere vereiste informatie, zoals het e-mailadres en het rekeningnummer van de betrokken kredietkaart alsook de vervaldatum hiervan, mee te delen aan de FV STERKE JAN zodat deze de transactie kan vervolledigen.

artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen of producten besteld via deze webwinkel worden bij de FV STERKE JAN afgehaald door de Koper, tenzij anders wordt afgesproken.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, kunnen de goederen in het magazijn van de FV STERKE JAN worden afgehaald binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moeten door de Koper onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan de FV STERKE JAN.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van de FV STERKE JAN.

De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de FV STERKE JAN te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

artikel 7: Niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de FV STERKE JAN beschikt, is de Koper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag.

artikel 8: Aansprakelijkheid

De FV STERKE JAN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door via haar aangekochte producten.

artikel 9: Bewijs

De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van haar website https://www.sterkejan.be/ berusten bij de FV STERKE JAN. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de FV STERKE JAN openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden.

Tenzij anders is overeengekomen, blijven de door of namens de FV STERKE JAN tot stand gebrachte teksten, schema's, tekeningen, illustraties, ontwerpen, films, foto's, audio en audio-visuele opnames en andere materialen of (elektronische) bestanden, volledige eigendom van de FV STERKE JAN, ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld.

artikel 11: Bescherming van persoonsgegevens

FV STERKE JAN verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op de website https://www.sterkejan.be/.

artikel 12 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de FV STERKE JAN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter bevoegd in het arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen.